Vad avses med karens?

Karens innebär att den arbetssökande förlorar arbetslöshetsförmånen för viss tid på grund av att han eller hon handlat på ett klandervärt sätt arbetskraftspolitiskt sett. I lagstiftningen används termen tid utan ersättning för karens. Längden på karensen varierar från 15 till 90 dagar beroende på grunden. På den här sidan hittar du information om de vanligaste orsakerna till karens.

Uppsägning av anställningsförhållande

Om du säger upp anställningsförhållandet utan giltig orsak eller själv har orsakat uppsägningen är karensen 90 dagar.

Giltiga orsaker till uppsägning av anställningsförhållandet är grunder enligt arbetsavtalslagen såsom försummelse att betala lön och äventyrande av arbetarskyddet. Försök ändå först lösa konflikter till exempel med hjälp av fackförbund eller arbetarskyddsmyndigheter.

Även när arbetsgivaren säger upp ditt anställningsförhållande på grund av att du betett dig klandervärdigt betraktas det som självförvållad uppsägning av anställningsförhållandet.

Vägran att ta emot arbete

Arbets- och näringsbyrån  erbjuder dig jobb genom att förmedla ett arbetserbjudande. Det är också möjligt att arbetsgivaren direkt erbjuder dig jobb. Om du utan giltig orsak vägrar att ta emot arbete eller om arbetsavtalet omintetgörs på grund av ditt handlande är karensen 60 dagar. Om arbetet pågår i högst två veckor är karensen 30 dagar.

Giltiga orsaker att vägra ta emot arbete

 • Din inkomst skulle vara mindre än ditt utkomstskydd som helt arbetslös: När lönen för arbetet och eventuell arbetslöshetsförmån räknas ihop och man från summan avdrar kostnaderna för anställningsförhållandet.
 • Skydd för yrkesskicklighet: Under de tre första arbetslöshetsmånaderna kan du vägra ta emot arbete som inte motsvarar din utbildning eller arbetserfarenhet.
 • Det erbjudna arbetet ligger i din pendlingsregion, dvs. på högst 80 kilometers avstånd från din bostad, men din dagliga arbetsresa i heltidsarbete skulle ta cirka tre timmar och i deltidsarbete cirka två timmar. När arbetstiden granskas beaktas användningen av kollektivtrafik, cykel eller egen bil samt möjligheten att promenera till jobbet.
 • Det erbjudna arbetet ligger utanför din pendlingsregion och din dagliga arbetsresa skulle ta i genomsnitt 3 timmar i heltidsarbete eller i genomsnitt 2 timmar i deltidsarbete. Här beaktas kollektivtrafik och transport som arbetsgivaren ordnar.

Sysselsättningsplan och ersättande plan

Om du inte är närvarande när din sysselsättningsplan eller en ersättande aktiverings- eller integrationsplan görs upp förlorar du din rätt till arbetslöshetsförmånen för minst 15 dagar.

Meddela alltid om förhinder på förhand. Om du inte kan vara på plats när planen görs upp eller revideras på grund av sjukdom, olycksfall eller någon annan orsak som inte beror på dig hamnar du inte i karens.

Du förlorar rätten till arbetslöshetsförmån för minst 30 dagar om

 • du vägrar delta i uppgörandet eller revideringen av planen
 • du i övrigt orsakar att planen inte kan göras upp eller revideras

I bägge fallen får du tillbaka dina rättigheter först när planen har gjorts upp eller du bett om att få planen uppgjord, om den inte kan göras upp genast på grund av orsaker som beror på TE-byrån.

En arbetslös person är skyldig att följa planen och meddela TE-byrån om dess framskridande på avtalat sätt. Om du inte följer den avtalade planen kan följden bli 60 dagars karens eller också kan din arbetslöshetsförmån förvägras tills vidare.

Du förlorar rätten till arbetslöshetsförmån för 60 dagar om

 • du utan giltig orsak vägrar delta i arbets- eller utbildningsprövning eller annan service som främjar sysselsättningen och som ingår i planen
 • avbryter deltagandet i servicen

Vägran att delta i eller avbrytande av arbetskraftsutbildning

Om du utan giltig orsak vägrar att delta i eller avbryter arbetskraftsutbildning är karenstiden 60 dagar. Vägran motsvarar en situation där du själv orsakar att du inte blir vald till utbildningen.

En giltig orsak att avbryta eller vägra delta i utbildningen är till exempel om utbildningen eller branschen inte passar dig på grund av ditt hälsotillstånd och arbetsförmåga.

Upprepade förfaranden som är arbetskraftspolitiskt klandervärda

Arbetskraftspolitiskt klandervärda förfaranden syftar på situationer där du till exempel vägrar ta emot arbete eller utbildning. Om du utan giltig orsak upprepade gånger beter dig arbetskraftspolitiskt klandervärdigt föreläggs du en skyldighet att vara i arbete.

Skyldigheten att vara i arbete innebär att du får tillbaka din rätt till arbetslöshetsförmån efter att du i minst 12 kalenderveckor

 • varit i arbete som räknas in i arbetsvillkoret
 • varit i arbete
 • deltagit i arbetskraftsutbildning
 • deltagit i sysselsättningsfrämjande service, såsom jobbsökar- eller karriärträning, arbets- eller utbildningsprövning eller arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
 • studerat på heltid
 • varit sysselsatt på heltid i företagsverksamhet eller eget arbete

Vid bedömningen av arbetskraftspolitiskt återkommande klandervärt förfarande är granskningsperioden sex månader.